2016

Overzicht jurisprudentie planschade

2016-12-01 | De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 28 september 2016 een overzicht op hoofdlijnen gegeven van haar oordelen met betrekking tot de tegemoetkoming in planschade op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het overzicht pretendeert geen volledigheid, maar bevat een selectie van in eerdere uitspraken neergelegde oordelen over kwesties die zich in de praktijk van het planschaderecht veelvuldig voordoen.
Lees meer...

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: hoe je geschillen snel oplost en de verhoudingen goed houdt

2016-02-05 | Wat regelt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) over het beslechten van geschillen? En kan het ook anders? Deze vragen en andere worden hierna beantwoord.
Lees meer...

Geen onttrekkingsvergunning meer nodig in 2016

2016-02-05 | Op grond van Huisvestingswet 2014 en de "Beleidsregels Woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Amsterdam 2016" is (per 1 januari 2016) geen onttrekkingsvergunning meer nodig indien een eigenaar-bewoner een boven- of naastgelegen woning, waar hij tevens eigenaar van is, wenst samen te voegen voor bewoning door hemzelf of ten behoeve van kantoor- of prakrijkruimte aan huis.
Lees meer...

Aantal bepalingen uitvoeringsbesluit Crisis- en herstelwet niet langer van toepassing

2016-02-08 | De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 3 februari 2016 het bestemmingsplan 'Spoorzone', Culemborg vernietigd. Naar het oordeel van de Afdeling is gebruik gemaakt van bepalingen uit het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet die onverbindend zijn. Dat betekent dat de gemeente zich daarop niet mag beroepen. In het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zijn naast Culemborg nog meer gemeenten aangewezen om voor bepaalde projecten te experimenteren met ruimere planologische en milieuregels. Het gaat onder andere om de gemeenten Zaanstad, Almere, Muiden, Weesp, Delft, Amstelveen en Den Haag. Ook deze gemeenten kunnen nu geen gebruik meer maken van de afwijkingsmogelijkheden uit het uitvoeringsbesluit.
Lees meer...

Juridisch Crisismanagement : Omarm de chaos!

2016-02-09 | Bij crisismanagement gaat het om de directe respons op een noodsituatie, crisis of ramp, die de normale gang van zaken binnen of buiten de organisatie dreigt te ontwrichten. Al hetgeen tijdens de eerste fasen van een dergelijke situatie wordt besloten, gecommuniceerd en uitgevoerd, heeft een significante invloed op de wijze waarop de organisatie, inclusief de verantwoordelijk bestuurder of leidinggevende, uit die crisis zal komen. Weet u wie er in uw crisisteam zou moeten zitten en hoe dit team zal samenwerken? Houden zij het hoofd koel, is alle kennis aanwezig en kunnen zij de druk aan? Hoort het (juridische) crisismanagement niet structueel in uw organisatie verankerd te zijn?
Lees meer...

Rechtbank Amsterdam: Grondslag voor "AirBnB-boete" onjuist

2016-02-25 | Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een kwestie waarin huiseigenaren door de gemeente Amsterdam een bestuurlijke boete opgelegd hadden gekregen omdat ze hun huis via een bookingsite zoals AirBnB of Booking.com verhuurden voor een (in totaal) langere periode dan was toegestaan. De rechtbank oordeelde echter dat de door de gemeente Amsterdam gehanteerde grondslag voor die boete niet klopt.
Lees meer...

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha