Nieuws over windmolens op zee

Nieuws over windmolens op zee
2014-09-29 |

Eerder stond Blumstone verschillende kustgemeenten, kustbewoners en ondernemers bij in hun strijd tegen de komst van windmolenparken dicht bij de kust. Hierbij is steeds betoogd dat rekening gehouden moet worden met het belang van de beleving van het landschap. De beleving van de kust vormt een bijzondere waarde voor o.a. de toeristische sector. 

Het kabinet heeft zich met het Energie akkoord verplicht om 3450 MW extra Windenergie op zee te produceren in 2020.  

In een brief van 26 september 2014 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geinformeerd over de plannen voor Windenergie op zee. Na een eerste lezing vallen er een aantal zaken op die de aandacht verdienen.

Rijksstructuurvisie windenergie vastgesteld

Allereerst wordt de Kamer geinformeerd over het definitief vaststellen van de Rijksstructuurvisie windenergie op zee. Daarmee zijn de windenergiegebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden aangewezen. De aangewezen gebieden liggen buiten de 12-mijlszone op minimaal 22 kilometer afstand van de kust. Op deze locaties mogen volgen

Kostenvoordeel windmolens binnen de 12-mijlszone afwegen tegen de vele nadelen

Voorts geeft het Kabinet aan dat uit het onderzoek dat is gedaan naar de haalbaarheid van windmolenparken binnen de 12-mijls zone blijkt dat er een kostenvoordeel is wanneer windparken binnen de 12-mijlszone worden gebouwd ten opzichte van daarbuiten. Het Kabinet onderkent dat deze keuze effecten zal hebben op bijvoorbeeld visserij, ecologie, scheepvaart en beleving van het landschap, hetgeen direct van invloed zal zijn op de toeristische aantrekkingskracht van het kustgebied. Naar dit kostenvoordeel en de nadelige effecten zijn vele onderzoeken gedaan.

Bestaande vergunningen windmolenparken op zee worden ingetrokken

Daarnaast is een nieuw systeem voor de uitrol van windenergie op zee vormgegeven. In dit systeem wordt de vergunning en subsidie voor specifieke locaties voor windparken door de overheid via een tender uitgegeven. Deze nieuwe vormgeving houdt tevens in dat bestaande vergunningen worden ingetrokken.

Windmolens binnen 3 gebieden voor de kust

Uitgaande van het voorgaande zullen er windmolenparken gerealiseerd kunnen worden binnen drie gebieden: Als eerste zal het al in 2009 aangewezen gebied (i) Borssele buiten de 12-mijlszone voor de Zeeuwse kust worden ontwikkeld. Daarna worden de windparken voor de (ii) Zuid-Hollandse en (iii) Noord-Hollandse Kust gerealiseerd.

Mogelijk ook windmolens binnen de 12-mijlszone

Beoogd wordt aan de gebieden Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse Kust een smalle strook van maximaal twee nautische mijl toe te voegen binnen de 12-mijlszone. Volgens het Kabinet wordt de 12-mijlszone daarmee zoveel mogelijk ontzien. Alle overige gebieden in de 12-mijlszone blijven vooralsnog gevrijwaard.

Voor het aanwijzen van de gebieden binnen de 12-mijlszone zal een formeel traject tot aanwijzing in het Nationaal Waterplan 2015-2021 worden gevolgd waarbij belanghebbenden worden betrokken. Bij de voorbereiding daarvan zal een milieueffectrapport worden opgesteld, waarbij alternatieven worden bezien en zo nodig een passende beoordeling als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998 worden opgesteld. Mede op grond daarvan zal worden besloten of en zo ja, welke gebieden daadwerkelijk kunnen worden aangewezen voor windenergie op zee.

Meer weten? Neem contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam en deskundig op het gebied van windmolens. Mail of bel voor een vrijblijvende afspraak 020 6121806.

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha