2014

Hoe een meerwerkclaim te voorkomen

2014-12-10 | Onlangs heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw geoordeeld dat de aannemer zonder schriftelijke meerwerkopdracht toch recht had op betaling van meerwerk. Hoe valt een onverwachte meerwerkclaim nog te voorkomen voor de opdrachtgever?
Lees meer...

Beeindigen langdurige subsidierelatie

2014-12-04 | Een langdurige subsidierelatie kan worden beeindigd in geval van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten. Die beeindiging kan enkel met inachtneming van een redelijke termijn. Onlangs deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over de wijze waarop de provinciebesturen tot beeindiging van de subsidierelatie hebben kunnen komen gelet op de stelselwijziging inzake de Jeugdzorg.
Lees meer...

Schending zorgplicht makelaar

2014-11-06 | Volgens een recent arrest van de Hoge Raad heeft een verkopend makelaar onder bijzondere omstandigheden de zorgplicht om een (potentiële) koper te waarschuwen of ten gunste van een koper onderzoek te doen als het gaat om informatie die voor koper van essentieel belang is. Deze zorgplicht kan voor de praktijk en voor de aansprakelijkheid in de makelaardij grote gevolgen hebben.
Lees meer...

Nader te noemen meester

2014-11-06 | Het komt regelmatig voor dat een koper niet voor zichzelf koopt, maar als “nader te noemen meester” in naam van iemand anders. Op 18 juni 2013 kwam het Hof in Amsterdam tot een interessant oordeel over "de nader te noemen meester".
Lees meer...

Aanneming van werk of bouwteamovereenkomst en kansschade

2014-10-15 | Uit een recent arrest van het Hof Den Bosch volgt dat niet snel sprake is van een aannemingsovereenkomst, ook al had de (curator van de) aannemer in dit geval wel recht op schadevergoeding wegens kansschade.
Lees meer...

Nieuwe model overeenkomsten bouw-en onderhoud Aedes

2014-10-14 | Woningbouwcorporatie Aedes heeft twee modellen ontwikkeld van geintegreerde contracten die aansluiten op de veranderende rol van opdrachtgevers en opdrachtnemers.
Lees meer...

Woningmarkt 2015: Aanscherping WWS, tijdelijke huurovereenkomsten

2014-10-13 | In Nederland wordt de (maximale) huurprijs van woningen vastgesteld aan de hand van een puntensysteem, het woningwaarderingstelsel (WWS). Het WWS kent punten toe aan diverse eigenschappen van de woning. De huurprijs wordt berekend op basis van het total aantal punten. In het Woonakkoord is afgesproken dat het WWS zou worden gewijzigd door de WOZ-waarde te laten meewegen bij de bepaling van de huurprijs. Hierna bespreken wij enkele van de reeds bekende wijzigingen van regelgeving voor de woningmarkt in 2015.
Lees meer...

Vergunningsvrij bouwen uitgebreid

2014-10-06 | Vanaf 1 november 2014 gelden er een aantal belangrijke wijzigingen en verruimingen en inzake het omgevingsvergunningvrij bouwen. Deze wijzigingen en verruimingen worden geregeld in het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere regelgeving. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen en verruimingen voor u op een rijtje.
Lees meer...

Deltaplan 2015: inzet op innovatieve contractvormen en alternatieve financiering

2014-10-06 | De Deltawet heeft ten doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en het op orde houden van de zoetwatervoorziening. De Deltawet vormt de basis van het Deltaprogramma 2015 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het Deltaprogramma 2015 heeft de ambitie voor meer efficiency en kostenbewustzijn, levenscyclusoptimalisaties en innovatieve contractvormen.
Lees meer...

Wijzigingen regels Transformatie kantoorruimte

2014-10-06 | Vanaf 1 november 2014 gelden er een aantal belangrijke verruimingen voor de regels inzake de transformatie van kantoorruimte. Deze wijzigingen worden geregeld in het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere regelgeving. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.
Lees meer...

De Leegstandwet: win-win voor huurder en verhuurder

2014-10-01 | Het komt nog steeds vaak voor dat eigenaren hun tweede koopwoning tijdelijk verhuren en de huurder huurbescherming geven, terwijl ze dachten hun woning tijdelijk te verhuren zònder huurbescherming. Deze eigenaren zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden van tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. De Leegstandwet biedt een veilige manier om een tweede woning tijdelijk voor een reële huurprijs te verhuren zonder huurbescherming te geven.
Lees meer...

Nieuws over windmolens op zee

2014-09-29 | In een brief van 26 september 2014 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geinformeerd over de plannen voor Windenergie op zee. Na een eerste lezing vallen er een aantal zaken op die de aandacht verdienen.
Lees meer...

Opdrachtgever: ken uw kengetallen!

2014-09-26 | Het gebruiken van kengetallen kan een forse meerwerkclaim tot gevolg hebben die de opdrachtgever moet betalen, ook indien de opdrachtgever meent een vaste aanneemsom te zijn overeengekomen.
Lees meer...

IPFA-meeting Den Haag: New PPP Dealflow Coming Round?

2014-09-29 | Op 25 september 2014 vond bij NIBC Bank N.V. de bijeenkomst plaats van de International Project Finance Association (IPFA) met als thema: “New PPP Dealflow Coming Round?”. Blumstone was als lid van de IPFA bij deze bijeenkomst aanwezig. Een kort verslag.
Lees meer...

Waterbesluit algemene regels windparken op zee

2014-09-03 | Op 2 september is de internetconsultatie concept-besluit wijziging Waterbesluit algemene regels windparken op zee geopend. De inwerkingtreding van het Waterbesluit algemene regels windparken op zee is voorzien per 1 juli 2015. Tot en met dinsdag 30 september 2014 kan op het concept gereageerd worden.
Lees meer...

PPS: meer over de F-component bij DBFM(O)

2014-09-26 | Financial Close is een van de belangrijkste mijlpalen in de aanbesteding van DBFM(O)-projecten, want dat is het moment waarop de aanbestedingsfase wordt afgesloten en de realisatie- en exploitatiefase start. In dit artikel wordt nader ingegaan op het proces om tot Financial Close te komen en wat daarvoor nodig is.
Lees meer...

Private kwaliteitsborging: kans of kruis?

2014-08-24 | Het wetsvoorstel Private Kwaliteitsborging heeft ten doel om het stelsel van borging van de kwaliteit van bouwwerken te wijzigen in een systeem waarbij de gemeentelijke bouwplantoets stap voor stap plaatsmaakt voor een private bouwplantoets. Daardoor wordt de bouwsector expliciet zelf verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit. Men kan zich afvragen of deze gehele verantwoordelijkheid bij de juiste sector ligt. Bijna de helft van de bouwfouten is het gevolg van ontwerpfouten en/of fouten bij de aanbesteding, oftewel fouten die doorgaans aan opdrachtgever worden toegerekend. Fouten waarvoor de bouwsector, ook in het stelsel van private kwaliteitsborging, in principe niet verantwoordelijk zal zijn.
Lees meer...

Uitspraak Hof EU mitigerende en compenserende maatregelen

2014-05-16 | Op 15 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan met betrekking tot twee prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over mitigerende en compenserende maatregelen. De prejudiciële vragen kwamen voort uit een procedure over de verbreding van de A2 Den Bosch-Eindhoven. Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Mogelijk kan in het kader van de PAS niet worden gesproken van mitigerende maatregelen.
Lees meer...

PPS: DBFM(O)

2013-08-29 | Wanneer publieke en private partijen willen samenwerken, kiezen zij steeds vaker voor Publiek Private Samenwerking, “PPS”. In Nederland worden twee vormen van PPS onderscheiden: PPS bij gebiedsontwikkeling en DBFM(O)-contracten. Deze laatste contracten zien op het ontwerpen (Design), bouwen (Build), financieren (Finance), onderhouden (Maintain) en ook het exploiteren (Operate) van hetgeen gerealiseerd moet worden.
Lees meer...

DBFM(O) - overheid als opdrachtgever

2014-08-29 | Waarom werkt het een samenwerking in de vorm van DBFM(O) juist goed voor overheden?
Lees meer...

PPS: de F-component bij DBFM(O)

2014-08-29 | Wat houdt de financiering in bij DBFM(O)-contracten?
Lees meer...

Flex-BV als alternatief voor de CV/BV

2014-08-29 | In dit artikel is onderzocht of de Flex-BV, als het gaat om de beperking van aansprakelijkheid, fiscale transparantie en flexibiliteit bij het maken van afspraken over de samenwerking, een goed en bruikbaar alternatief kan zijn voor de bij gebiedsontwikkeling veel gebruikte CV/BV-structuur.
Lees meer...

Juridische vormgeving van samenwerking

2014-08-29 | Het antwoord op de vraag of het zinvol is om een samenwerking vorm te geven in de vorm van een (bepaalde) rechtsvorm of te volstaan met een samenwerkingsovereenkomst, is afhankelijk van verschillende factoren.
Lees meer...

Samenwerking op basis van de Wgr

2014-08-29 | Is een gemeenschappelijk regeling (GR) op publiekrechtelijke grondslag een goed alternatief voor publiek-private samenwerking (PPS) op privaatrechtelijke grondslag?
Lees meer...

De CV /BV in vogelvlucht

2014-08-29 | Een samenwerking wordt om juridische, fiscale en sociale redenen meestal vormgegeven in een bepaalde rechtsvorm of structuur. Voor welke structuur wordt gekozen is afhankelijk van een aantal factoren waaronder met name het beperken van aansprakelijkheid en financiële aspecten en de behoefte aan fiscale transparantie.
Lees meer...

Einde van de wettelijke mandeligheid

2014-08-29 | Mandeligheid. Wat is het en wie moet er betalen?
Lees meer...

Mandelige scheidsmuur

2014-08-29 | Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw 2 september 2005, no. 26.466
Lees meer...

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha