Uiterlijk 1 juli 2013: gemeenten moeten bestemmingsplannen actualiseren

2013-04-16 |

Actualisatieplicht bestemmingsplannen

Voor gemeenten geldt op grond van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting om uiterlijk op 1 juli 2013 voor het hele grondgebied een of meerdere bestemmingsplannen te hebben vastgesteld. Voor gebieden waarvoor al een bestemmingsplan geldt, dient te worden bezien of dat bestemmingsplan nog voldoende actueel is. Voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geldt dat deze uiterlijk op 1 juli 2013 moeten zijn geactualiseerd. Voor bestemmingsplannen ouder dan 5 jaar ligt die grens op uiterlijk 1 juli 2018.

Als gemeenten niet voldoen aan deze actualisatieplicht mogen zij geen leges meer heffen bij het in behandeling nemen van vergunningsaanvragen die getoetst worden aan het nog geldende, maar verouderde bestemmingsplan.

Wat betekent de actualisatieplicht voor u?

U zult er extra alert op moeten zijn of er ook voor uw perceel en/of vastgoed een nieuw danwel geactualiseerd bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Enerzijds levert de actualisatieplicht een risico op: Om geen leges mis te lopen zijn veel gemeenten momenteel onder hoge tijdsdruk bezig met het opstellen en actualiseren van hun oude bestemmingsplannen. Bij het actualiseren van een bestemmingsplan zoeken veel gemeenten aansluiting bij de reeds bestaande feitelijke situatie. De overige bouw- en/of gebruiksmogelijkheden welke mogelijk golden onder het voorgaande plan, komen dan vaak te vervallen. Dat kan een nadeel opleveren indien er plannen bestaan voor het ontwikkelen of herontwikkelen van (een deel van) betreffende vastgoed. Ook kan het nieuwe bestemmingsplan een direct waarde drukkend effect hebben indien uitbreidingsmogelijkheden welke onder het oude plan golden komen te vervallen.

Anderzijds kan de actualiseringsplicht vanzelfsprekend ook een voordeel opleveren: Indien een bouwplan wordt aangevraagd terwijl er ter plaatse nog een bestemmingsplan van 10 jaar of ouder van toepassing is, dan kan het bouwplan worden gerealiseerd, zonder daarvoor leges te betalen. Het kan in enkele gevallen zelfs lonen om dan ter behoud van rechten, in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan, een vergunningsaanvraag te doen voor hetgeen maximaal op het perceel mogelijk is.

De actualisatieplicht: wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen voor u nagaan in hoeverre er voor uw bouwplan leges gevraagd mogen worden. Ook kunnen wij voor u nagaan en in kaart brengen in hoeverre er wijzigingen in het bestemmingsplan worden doorgevoerd die voor u een nadeel op leveren. Indien u het niet eens bent met het nieuwe bestemmingsplan dient u binnen de 6 weken waarbinnen het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt een zienswijze in te dienen. Doet u dat niet dan komen uw eventuele bezwaren in de verdere bestemmingsplanprocedure niet meer aan bod. Wij kunnen u tevens bijstaan bij het opstellen en indienen van uw zienswijze en uiteraard bij het voeren van eventuele verdere juridische procedures.

Door Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht bij Blumstone.

Meer weten?

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha