Huurprijsaanpassing 290-bedrijfsruimte; ook over de benoeming van een deskundige dienen partijen altijd eerst te overleggen

2013-11-07 |

Indien huurder of verhuurder van 290-bedrijfsruimte wenst over te gaan tot een huuraanpassing, dient (ook) over de benoeming van de deskundige die adviseert omtrent de nadere huurprijs, eerst overleg tussen partijen plaats te vinden. Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Hoge Raad van 4 oktober 2013 (ECLI:NL:HR:2013: 856).

In deze zaak gaat het om het volgende. Huurder (Halfords) huurt sinds 1 december 1982 van verhuurder (Dela) voor onbepaalde tijd een winkelpand in Zaandam. Huurder doet verhuurder in april 2011 een gemotiveerd voorstel tot huurverlaging per 1 juli 2011. Verhuurder wijst het voorstel af. Vervolgens verzoekt huurder de kantonrechter (op grond van artikel 7:304 lid 2 BW) een deskundige te benoemen om te adviseren omtrent een nadere huurprijs. De kantonrechter wijst het verzoek van huurder toe.

De verhuurder gaat in hoger beroep en de beschikking van de kantonrechter wordt vernietigd. Huurder gaat op haar beurt in cassatie.

In cassatie ligt aan de Hoge Raad de vraag voor of (op grond van artikel 7:304 lid 2 BW) voorafgaand aan de indiening van een verzoek bij de rechtbank tot benoeming van een deskundige overleg tussen huurder en verhuurder moet hebben plaatsgevonden over de benoeming van een deskundige.

De Hoge Raad oordeelt dat het de bedoeling is van de wet dat huurder en verhuurder eerst zelf pogen tot aanpassing van de huurprijs te komen en daarbij eventueel gebruik maken van een advies van een (door partijen gezamenlijk of door de rechter) benoemde deskundige. De Hoge Raad vervolgt dat partijen ook over het benoemen van de deskundige eerst onderling dienen te overleggen, alvorens de rechter te verzoeken tot benoeming van een deskundige over te gaan. Vast dient te staan, aldus de Hoge Raad, dat huurder en verhuurder geen overeenstemming hebben bereikt over een gezamenlijk te benoemen deskundige. Is hiervan geen sprake, dan kan een van partijen zich niet tot de rechter wenden met het verzoek een deskundige aan te wijzen.

De Hoge Raad voegt daaraan toe dat aan de inhoud van het overleg geen hoge eisen kunnen worden gesteld. Voldoende is dat serieus op een uitnodiging tot overleg of op voorstellen van de andere partij wordt ingegaan. Worden partijen het niet binnen redelijke tijd eens, of blijft een serieuze reactie uit, dan kan geconcludeerd worden dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt en kan de meest gerede partij zich tot de rechter wenden.

De Hoge Raad wijst het beroep van de huurder af.

By Jorrit Felperlaan, advocaat bij Blumstone.

Meer weten?

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha