2013

Projectontwikkelaar haalt zijn gelijk: de door de gemeente bedongen vergoeding voor het meewerken aan een planologische wijziging is nietig

2013-11-06 | Over het al dan niet moeten betalen van een vergoeding voor het inzetten van een overheidsbevoegdheid - zoals het opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan - worden vele procedures gevoerd. Onlangs behandelde de Hoge Raad (HR 14 juni 2013, zaaknummer CPG 11/05731) in dit kader een interessante kwestie waarbij die vergoeding uiteindelijk niet betaald hoefde te worden. Het spanningsveld tussen de formele rechtskracht enerzijds en het wettelijk stelsel van kostenverhaal anderzijds speelde daarbij een grote rol.
Lees meer...

Huurprijsaanpassing 290-bedrijfsruimte; ook over de benoeming van een deskundige dienen partijen altijd eerst te overleggen

2013-11-07 | Indien huurder of verhuurder van 290-bedrijfsruimte wenst over te gaan tot een huuraanpassing, dient (ook) over de benoeming van de deskundige die adviseert omtrent de nadere huurprijs, eerst overleg tussen partijen plaats te vinden. Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Hoge Raad van 4 oktober 2013 (ECLI:NL:HR:2013: 856).
Lees meer...

Aansprakelijkheid van toezichthouders in milieuzaken

2013-11-06 | Op 22 maart 2011 heeft het Hof Den Haag een belangwekkende uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van toezichthouders. Hoewel de uitspraak in de CMI-zaak (LJN: BP8578) alweer dateert van twee jaar geleden, is het belang ervan nog steeds groot.
Lees meer...

Selectie van recente zaken

2013-11-06 | Om een indruk te geven van de werkvelden en cliënten van Blumstone, geven wij u graag een paar maal per jaar een overzicht van enkele recente zaken. Deze keer betreft het een overzicht van zaken binnen de expertises Overheid en Onderneming en Vastgoed en Infrastructuur.
Lees meer...

Verplichte deelname aan pensioenregelingen?

2013-11-06 | “Verplichte deelname aan pensioenregelingen blijft de beste optie voor werkenden”, kopte de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in een persbericht in mei 2013. Mr. Monique J.C.M. van der Poel presenteerde die dag in de VU haar onderzoeksresultaten over de houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen aan een volle zaal met geïnteresseerden. Zij toonde aan dat er eindelijk ook goed nieuws is te melden over pensioenen.
Lees meer...

Wet normering topinkomens van kracht: maximering inkomens publieke sector

2013-11-06 | Vanaf 1 januari 2013 is de “Wet houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector” van kracht. In de volksmond heet deze wet: “wet normering topinkomens” (WNT). Deze wet is het (voorlopige) sluitstuk op de discussie over beloningen in de (semi)publieke sector. Bekend onder de naam ‘Balkenende norm’ kwam er in 2006 een informele richtlijn die bepaalde dat de bezoldiging van topfunctionarissen niet hoger zou mogen zijn dan 130% van het ministersalaris. Daarmee was ook het begrip ‘topinkomen’ geboren en werd gebruikt voor de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Om openbaarmaking en de normering in één wet te regelen is de Wopt ingetrokken ten gunste van WNT.
Lees meer...

Dwangsom wegens niet tijdig beslissen op verzoek vergoeding planschade. Wanneer?

2013-10-01 | Op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) kunnen bestuursorganen een dwangsom verbeuren van EUR 20 per dag met een maximum dat kan oplopen tot wel € 1.260,- in het geval er niet tijdig wordt beslist op een aanvraag. Dat zal velen inmiddels bekend zijn. Maar hoe zit dat met een verzoek om planschade, wanneer is er in het geval van een verzoek om planschade nog tijdig beslist? Hier is enige tijd onduidelijkheid over geweest. Op 2 oktober jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Afdeling) hierover een verhelderende uitspraak gedaan. Deze uitspraak wordt hierna besproken.
Lees meer...

Goed mogelijk dat oude top SNS aansprakelijk wordt gesteld voor neergang SNS

2013-02-25 | Diverse media berichtten dit weekeinde dat een meerderheid in de Tweede Kamer de voormalige bestuurders van SNS aansprakelijk zou willen stellen voor het financiële debacle bij SNS. De politiek verwacht echter dat dit moeilijk wordt voor de minister. Dit klopt in zijn rol als aandeelhouder, maar dat neemt niet weg dat er vele gronden zijn waarop de oude SNS top (zowel bestuurders als commissarissen) aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Lees meer...

Beendiging huurovereenkomst bij 'indirect' dringend eigen gebruik

2013-02-25 | Onder dringend eigen gebruik kan ook het (dringende) 'indirecte' eigen gebruik van het gehuurde door de verhuurder vallen, waarbij het verhuurde door een ander dan de verhuurder persoonlijk gebruikt zal worden. In zo'n geval kan het gebruik door de ander (toch) als eigen gebruik van de verhuurder gelden, indien de verhuurder door het verhuurde aan die ander in gebruik te geven, zijn eigen belang dient.
Lees meer...

Uiteindelijke compensatie SNS afhankelijk van maatschappelijke opvattingen

2013-04-16 | De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft het besluit van de Minister van Financiën van 1 februari om tot onteigening over te gaan van aandeelhouders, achtergestelde obligatiehouders en certificaathouders van SNS REAAL in stand gelaten. De RvS heeft terughoudend getoetst en zich beperkt tot de vraag of de minister in redelijkheid van zijn bevoegdheid tot onteigening gebruik heeft kunnen maken, of deze uitoefening proportioneel is, en of de beginselen van goed bestuur in acht zijn genomen.
Lees meer...

Uitgelicht: Monique van der Poel, advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het pensioenrecht

2013-04-16 | Mr. Monique J.C.M. van der Poel heeft zich in maart 2013 aangesloten bij Blumstone en zal naast haar advocatenpraktijk de komende jaren in part-time promoveren op de solidariteit in nieuwe collectieve pensioencontracten. Deze combinatie van wetenschap en praktijk is voor zowel Monique als voor haar cliënten ideaal. Op deze wijze kan zij voorop blijven lopen bij ontwikkelingen in de rechtsgebieden pensioenrecht en arbeidsrecht, waarvan haar cliënten zullen profiteren.
Lees meer...

Arrest Hoge Raad: voortdurende zorgplicht na afloop van overeenkomst, tussenpersoon toch aansprakelijk.

2013-04-16 | Als tussenpersoon ben je mogelijk toch aansprakelijk voor geleden schade, ook als er op dat moment geen werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst met de klant, aldus de Hoge Raad op 22 maart 2013.
Lees meer...

Wet aanpassing bestuursprocesrecht - het relativiteitsvereiste

2013-04-16 | Vanaf 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking. De belangrijkste aanpassing is de invoering van het zogenoemde relativiteitsbeginsel. Het relativiteitsbeginsel houdt in dat een belanghebbende in een procedure bij de bestuursrechter alleen nog een beroep kan doen op regels en bepalingen die strekken tot bescherming van zijn eigen belangen.
Lees meer...

Crisis- en herstelwet definitief ingevoerd

2013-04-16 | Op 27 maart 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de het verlengen van de Crisis- en herstelwet (Chw). De looptijd van de Chw wordt voor onbepaalde tijd verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De Chw zal uiteindelijk hierin opgaan.
Lees meer...

Rijksstructuurvisie Windenergie op zee (2013)

2013-04-16 | Vanaf 3 april 2013 is de formele zienswijze procedure gestart voor het voornemen een Rijksstructuurvisie op de stellen over windenergie op zee. De Rijksstructuurvisie zal gelden als ruimtelijk kader voor nieuwe windmolenparken op zee.
Lees meer...

Uiterlijk 1 juli 2013: gemeenten moeten bestemmingsplannen actualiseren

2013-04-16 | Voor gemeenten geldt op grond van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting om uiterlijk op 1 juli 2013 voor het hele grondgebied een of meerdere bestemmingsplannen te hebben vastgesteld. Voor gebieden waarvoor al een bestemmingsplan geldt, dient te worden bezien of dat bestemmingsplan nog voldoende actueel is. Voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geldt dat deze uiterlijk op 1 juli 2013 moeten zijn geactualiseerd. Voor bestemmingsplannen ouder dan 5 jaar ligt die grens op uiterlijk 1 juli 2018.
Lees meer...

Ontbinding huurovereenkomst wegens onmogelijkheid vergunningverlening

2013-02-25 | Indien voor het overeengekomen gebruik van een gehuurde zaak een vergunning is vereist terwijl die vergunning gelet op de geldende wettelijke voorschriften voor het gehuurde niet kan worden verleend, kan die onmogelijkheid een gebrek opleveren, welk gebrek aan huurder een rechtvaardiging oplevert de huurovereenkomst te ontbinden.
Lees meer...

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha