Is een woonboot een bouwwerk?

2013-01-18 |

Er is veel discussie over de vraag of een woonboot al dan niet een bouwwerk is waarvoor een vergunning noodzakelijk is op grond van de geldende bouwwetgeving (voorheen de Woningwet, en sinds 1 oktober 2010 de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht - Wabo). In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 augustus 2010 (zaaknummer 200908871/1/H1) is overwogen dat een woonboot die is verankerd aan meerpalen een bouwwerk is.

Volgens de van toepassing zijnde wetgeving dient men onder bouwen verstaan: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen (van een bouwwerk).

De Afdeling hanteert de volgende definitie van het wettelijke begrip "bouwwerk": Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

De Afdeling oordeelde dat een woonboot, gelet op de constructie, de verbondenheid met de grond en de plaatsgebondenheid, als een bouwwerk dient te worden aangemerkt. Dat impliceert dat de regels die in beginsel gelden voor bouwwerken ook op dergelijke woonboten van toepassing zijn.

Meer weten? Neem contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam. Mail of bel voor een vrijblijvende afspraak 020 6121806.

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha