Het meten en beheren van emissiegegevens

2013-01-18 |

Ten aanzien van de verplichtingen met betrekking tot het meten en beheren van emissiegegevens is in de Wet milieubeheer (Wm) bepaald dat inrichtingen moeten voldoen aan algemene regels tenzij ze zijn opgenomen op een limitatieve lijst van vergunningplichtige inrichtingen (bijlage 1 van het Activiteitenbesluit). Uitzondering hierop zijn inrichtingen met een IPPC-installatie (bijlage 1 van de IPPC-richtlijn) die altijd geheel vergunningplichtig zijn. In het belang van de bescherming van het milieu worden aan deze vergunningen voorschriften verbonden door de vergunningverlener. Deze voorschriften kunnen betrekking hebben op de bescherming van o.a. water, bodem, lucht.

Artikel 8.12, vierde lid, Wm stelt dat het bevoegd gezag, voor zover aan de vergunning emissiegrenswaarden zijn verbonden, bij IPPC-bedrijven voorschriften moet opnemen die de vergunninghouder verplichten te bepalen of hij aan de emissiegrenswaarden voldoet.

In de voorschriften moet in ieder geval de methode en de frequentie van de meting worden aangegeven, en de procedure voor de beoordeling van de verkregen gegevens (de toetsing).

Daarnaast kán in de voorschriften worden aangegeven hoe de bepaling en beoordeling moeten worden georganiseerd, en hoe de verkregen gegevens en het resultaat van de beoordeling worden geregistreerd.

Artikel 8.12, vierde lid, Wm stelt verder dat het bevoegd gezag bij IPPC-bedrijven voorschriften moet opnemen die inhouden dat de verkregen gegevens gemeld moeten worden aan het bevoegd gezag, of ter inzage gegeven, of anderszins ter beschikking moeten worden gesteld. Tags: NER, Wm, Inrichting

Meer weten? Neem contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam. Mail of bel voor een vrijblijvende afspraak 020 6121806.

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha