2010

Status NEN-normen en publicatieplicht

2013-01-18 | Op 16 november 2010 (LJN: BO4175) heeft het Gerechtshof Den Haag arrest gewezen in de zaak betreffende de status van de NEN-normen waarnaar verwezen wordt in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003.
Lees meer...

Is een woonboot een bouwwerk?

2013-01-18 | In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 augustus 2010 is overwogen dat een woonboot die is verankerd aan meerpalen een bouwwerk is.
Lees meer...

Het meten en beheren van emissiegegevens

2013-01-18 | In het belang van de bescherming van het milieu kunnen aan de vergunning voorschriften worden verbonden die de vergunninghouder verplichten te bepalen of hij aan de emissiegrenswaarden voldoet.
Lees meer...

De artikel 8.19 Wm-melding onder de Wabo

2013-01-18 | In het voorheen geldende artikel 8.19 Wm was een meldingsplicht opgenomen die gold bij veranderingen van de inrichting of de werking daarvan die niet leidden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu is in de Wabo geintegreerd.
Lees meer...

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha