Recente ontwikkelingen

Gebouwen sneller en beter toegankelijk te maken

2019-06-18 | Wat Nederland meer kan doen om gebouwen sneller en beter toegankelijk te maken (ook zonder het VN-verdrag Handicap)
Lees meer...

Projecten met een tijdelijke omgevingsvergunning volledig uitgesloten van SDE+ subsidie

2018-10-04 | In de Regeling van 14 september 2018 tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie in verband met periodiek onderhoud zijn projecten met een tijdelijke omgevingsvergunning volledig uitgesloten van SDE+ subsidie
Lees meer...

Nadere invulling belanghebbende-begrip

2017-10-09 | In 2016 (uitspraak van 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737) bepaalde de Afdeling dat er geen reden is om voor verschillende omgevingsrechtelijke besluiten verschillende criteria te hanteren. Voor alle omgevingsrechtelijke besluiten geldt sindsdien het criterium dat voor de vraag of iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt, van belang is of gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden.
Lees meer...

Programma Aanpak Stikstof (PAS) tijdelijk opgeschort

2017-07-07 | De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 mei 2017 zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is. Voorts heeft de Afdeling overwogen dat het huidige PAS onvoldoende is gemotiveerd en moet worden verbeterd voordat verdere besluitvorming kan plaatsvinden gebaseerd op het huidige PAS.
Lees meer...

Last onder dwangsom: heroverweging ex nunc ex tunc

2017-03-07 | In de zaak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3388) zijn de antwoorden op twee vragen van belang: 1. Dient bij de heroverweging in bezwaar rekening te worden gehouden met na het opleggen van de last onder dwangsom gewijzigde regelgeving? 2. Wat is het moment van de verbeurte van de dwangsom?
Lees meer...

Overzicht jurisprudentie planschade

2016-12-01 | De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 28 september 2016 een overzicht op hoofdlijnen gegeven van haar oordelen met betrekking tot de tegemoetkoming in planschade op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het overzicht pretendeert geen volledigheid, maar bevat een selectie van in eerdere uitspraken neergelegde oordelen over kwesties die zich in de praktijk van het planschaderecht veelvuldig voordoen.
Lees meer...

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: hoe je geschillen snel oplost en de verhoudingen goed houdt

2016-02-05 | Wat regelt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) over het beslechten van geschillen? En kan het ook anders? Deze vragen en andere worden hierna beantwoord.
Lees meer...

Geen onttrekkingsvergunning meer nodig in 2016

2016-02-05 | Op grond van Huisvestingswet 2014 en de "Beleidsregels Woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Amsterdam 2016" is (per 1 januari 2016) geen onttrekkingsvergunning meer nodig indien een eigenaar-bewoner een boven- of naastgelegen woning, waar hij tevens eigenaar van is, wenst samen te voegen voor bewoning door hemzelf of ten behoeve van kantoor- of prakrijkruimte aan huis.
Lees meer...

Aantal bepalingen uitvoeringsbesluit Crisis- en herstelwet niet langer van toepassing

2016-02-08 | De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 3 februari 2016 het bestemmingsplan 'Spoorzone', Culemborg vernietigd. Naar het oordeel van de Afdeling is gebruik gemaakt van bepalingen uit het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet die onverbindend zijn. Dat betekent dat de gemeente zich daarop niet mag beroepen. In het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zijn naast Culemborg nog meer gemeenten aangewezen om voor bepaalde projecten te experimenteren met ruimere planologische en milieuregels. Het gaat onder andere om de gemeenten Zaanstad, Almere, Muiden, Weesp, Delft, Amstelveen en Den Haag. Ook deze gemeenten kunnen nu geen gebruik meer maken van de afwijkingsmogelijkheden uit het uitvoeringsbesluit.
Lees meer...

Juridisch Crisismanagement : Omarm de chaos!

2016-02-09 | Bij crisismanagement gaat het om de directe respons op een noodsituatie, crisis of ramp, die de normale gang van zaken binnen of buiten de organisatie dreigt te ontwrichten. Al hetgeen tijdens de eerste fasen van een dergelijke situatie wordt besloten, gecommuniceerd en uitgevoerd, heeft een significante invloed op de wijze waarop de organisatie, inclusief de verantwoordelijk bestuurder of leidinggevende, uit die crisis zal komen. Weet u wie er in uw crisisteam zou moeten zitten en hoe dit team zal samenwerken? Houden zij het hoofd koel, is alle kennis aanwezig en kunnen zij de druk aan? Hoort het (juridische) crisismanagement niet structueel in uw organisatie verankerd te zijn?
Lees meer...

Rechtbank Amsterdam: Grondslag voor "AirBnB-boete" onjuist

2016-02-25 | Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een kwestie waarin huiseigenaren door de gemeente Amsterdam een bestuurlijke boete opgelegd hadden gekregen omdat ze hun huis via een bookingsite zoals AirBnB of Booking.com verhuurden voor een (in totaal) langere periode dan was toegestaan. De rechtbank oordeelde echter dat de door de gemeente Amsterdam gehanteerde grondslag voor die boete niet klopt.
Lees meer...

Binnenstedelijke herontwikkeling: nieuwe kansen

2015-02-18 | Vastgoedontwikkeling gaat tegenwoordig anders dan vóór de crisis. In het nieuwe tijdsgewricht wordt de functie van bestaand en onrendabel vastgoed steeds vaker gewijzigd, zodat het vastgoed met die nieuwe functie weer rendabel kan worden. Daarnaast valt op, dat deze transformatie van vastgoed alleen nog geen garantie vormt voor succes. (Her-) ontwikkelaars van leegstaand vastgoed moeten tegenwoordig een brede blik hebben en reeds in een vroeg stadium toekomstige huurders/kopers/gebruikers betrekken. Bovendien lijkt de conceptuele aanpak van het ontwikkelen van vastgoed een echte aanjager voor waardecreatie. Hierna worden deze trends besproken, waarbij tevens aandacht is voor enkele juridische aspecten en ontwikkelingen.
Lees meer...

Private kwaliteitsborging: op naar een veiliger en klantgerichte bouw?

2015-01-26 | Minister Blok wil volgens het wetsvoorstel “Wet kwaliteitsborging voor het bouwen” dat de bouw straks veiliger en meer klantgericht is. En dat is volgens de minister ook nodig, gezien de incidenten van de laatste jaren. De aannemer moet ervoor gaan instaan dat het gebouw minimaal voldoet aan de constructieve vereisten van het Bouwbesluit 2012.
Lees meer...

Private kwaliteitsborging: wie borgt de kwaliteit?

2015-02-18 | Volgens het wetsvoorstel "Kwaliteitsborging voor het bouwen" moeten private partijen, bouwers en bouwconsumenten, verantwoordelijk zijn voor de bouwkwaliteit. De gemeentelijke bouwplantoets van nu is onvoldoende. Het bouwproces is volgens de wetgever te versnipperd en ingewikkeld om de partij die verantwoordelijk is te kunnen aanwijzen. Op hun beurt beschikken gemeenten over onvoldoende tijd, kennis en ervaring om de bouwkwaliteit te kunnen waarborgen. Het wetsvoorstel introduceert een nieuw stelsel van private naleving, toezicht en handhaving en aansprakelijkheid, waarbij de bouwkwaliteit achteraf wordt getoetst.
Lees meer...

Nieuw erfpachtstelsel Amsterdam

2015-02-18 | Het bestuur van de gemeente Amsterdam heeft dit op 10 februari 2015 besloten. Voortdurende’ erfpacht wordt ‘eeuwigdurende’ erfpacht.
Lees meer...

Private kwaliteitsborging: het gevolg van gevolgklasse 1

2015-03-30 | Het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging moet gebouwen constructief veiliger en kwalitatief beter maken.
Lees meer...

Private kwaliteitsborging (de kwaliteitsborger als sterkste of zwakste schakel)

2015-05-18 | Wordt de kwaliteitsborger de sterktse of zwakste schakel bij private kwaliteitsborging? In dit artikel wordt hier nader op ingegaan.
Lees meer...

Geslaagde geintegreerde projecten en goed contractmanagement: communicerende vaten

2015-07-27 | Partijen in de bouw denken vaak, ook bij de zeer geïntegreerde lifecycle-contracten zoals DBFMO-contracten, dat het geheel van een bouwwerk gelijk is aan de som der delen, terwijl zij onvoldoende zicht hebben op de complexiteit zowel intern als extern jegens de opdrachtgever en hun verschillende rollen.
Lees meer...

11 geboden van goed contractmanagement

2015-08-24 | Goed contractmanagement en geslaagde bouwprojecten zijn als communicerende vaten. De vaten staan met elkaar in verbinding. Ze communiceren met elkaar, zodat ze steeds in evenwicht zijn. Zonder goede communicatie geen evenwicht en geen goed contractmanagement. Zonder goed contractmanagement loopt het project vast, ontstaan moeizame relaties met de andere partijen en ontstaan faalkosten. En dat is zonde.
Lees meer...

Hoe een meerwerkclaim te voorkomen

2014-12-10 | Onlangs heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw geoordeeld dat de aannemer zonder schriftelijke meerwerkopdracht toch recht had op betaling van meerwerk. Hoe valt een onverwachte meerwerkclaim nog te voorkomen voor de opdrachtgever?
Lees meer...

Beeindigen langdurige subsidierelatie

2014-12-04 | Een langdurige subsidierelatie kan worden beeindigd in geval van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten. Die beeindiging kan enkel met inachtneming van een redelijke termijn. Onlangs deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over de wijze waarop de provinciebesturen tot beeindiging van de subsidierelatie hebben kunnen komen gelet op de stelselwijziging inzake de Jeugdzorg.
Lees meer...

Schending zorgplicht makelaar

2014-11-06 | Volgens een recent arrest van de Hoge Raad heeft een verkopend makelaar onder bijzondere omstandigheden de zorgplicht om een (potentiële) koper te waarschuwen of ten gunste van een koper onderzoek te doen als het gaat om informatie die voor koper van essentieel belang is. Deze zorgplicht kan voor de praktijk en voor de aansprakelijkheid in de makelaardij grote gevolgen hebben.
Lees meer...

Nader te noemen meester

2014-11-06 | Het komt regelmatig voor dat een koper niet voor zichzelf koopt, maar als “nader te noemen meester” in naam van iemand anders. Op 18 juni 2013 kwam het Hof in Amsterdam tot een interessant oordeel over "de nader te noemen meester".
Lees meer...

Aanneming van werk of bouwteamovereenkomst en kansschade

2014-10-15 | Uit een recent arrest van het Hof Den Bosch volgt dat niet snel sprake is van een aannemingsovereenkomst, ook al had de (curator van de) aannemer in dit geval wel recht op schadevergoeding wegens kansschade.
Lees meer...

Nieuwe model overeenkomsten bouw-en onderhoud Aedes

2014-10-14 | Woningbouwcorporatie Aedes heeft twee modellen ontwikkeld van geintegreerde contracten die aansluiten op de veranderende rol van opdrachtgevers en opdrachtnemers.
Lees meer...

Woningmarkt 2015: Aanscherping WWS, tijdelijke huurovereenkomsten

2014-10-13 | In Nederland wordt de (maximale) huurprijs van woningen vastgesteld aan de hand van een puntensysteem, het woningwaarderingstelsel (WWS). Het WWS kent punten toe aan diverse eigenschappen van de woning. De huurprijs wordt berekend op basis van het total aantal punten. In het Woonakkoord is afgesproken dat het WWS zou worden gewijzigd door de WOZ-waarde te laten meewegen bij de bepaling van de huurprijs. Hierna bespreken wij enkele van de reeds bekende wijzigingen van regelgeving voor de woningmarkt in 2015.
Lees meer...

Vergunningsvrij bouwen uitgebreid

2014-10-06 | Vanaf 1 november 2014 gelden er een aantal belangrijke wijzigingen en verruimingen en inzake het omgevingsvergunningvrij bouwen. Deze wijzigingen en verruimingen worden geregeld in het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere regelgeving. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen en verruimingen voor u op een rijtje.
Lees meer...

Deltaplan 2015: inzet op innovatieve contractvormen en alternatieve financiering

2014-10-06 | De Deltawet heeft ten doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en het op orde houden van de zoetwatervoorziening. De Deltawet vormt de basis van het Deltaprogramma 2015 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het Deltaprogramma 2015 heeft de ambitie voor meer efficiency en kostenbewustzijn, levenscyclusoptimalisaties en innovatieve contractvormen.
Lees meer...

Wijzigingen regels Transformatie kantoorruimte

2014-10-06 | Vanaf 1 november 2014 gelden er een aantal belangrijke verruimingen voor de regels inzake de transformatie van kantoorruimte. Deze wijzigingen worden geregeld in het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere regelgeving. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.
Lees meer...

De Leegstandwet: win-win voor huurder en verhuurder

2014-10-01 | Het komt nog steeds vaak voor dat eigenaren hun tweede koopwoning tijdelijk verhuren en de huurder huurbescherming geven, terwijl ze dachten hun woning tijdelijk te verhuren zònder huurbescherming. Deze eigenaren zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden van tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. De Leegstandwet biedt een veilige manier om een tweede woning tijdelijk voor een reële huurprijs te verhuren zonder huurbescherming te geven.
Lees meer...

Nieuws over windmolens op zee

2014-09-29 | In een brief van 26 september 2014 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geinformeerd over de plannen voor Windenergie op zee. Na een eerste lezing vallen er een aantal zaken op die de aandacht verdienen.
Lees meer...

Opdrachtgever: ken uw kengetallen!

2014-09-26 | Het gebruiken van kengetallen kan een forse meerwerkclaim tot gevolg hebben die de opdrachtgever moet betalen, ook indien de opdrachtgever meent een vaste aanneemsom te zijn overeengekomen.
Lees meer...

IPFA-meeting Den Haag: New PPP Dealflow Coming Round?

2014-09-29 | Op 25 september 2014 vond bij NIBC Bank N.V. de bijeenkomst plaats van de International Project Finance Association (IPFA) met als thema: “New PPP Dealflow Coming Round?”. Blumstone was als lid van de IPFA bij deze bijeenkomst aanwezig. Een kort verslag.
Lees meer...

Waterbesluit algemene regels windparken op zee

2014-09-03 | Op 2 september is de internetconsultatie concept-besluit wijziging Waterbesluit algemene regels windparken op zee geopend. De inwerkingtreding van het Waterbesluit algemene regels windparken op zee is voorzien per 1 juli 2015. Tot en met dinsdag 30 september 2014 kan op het concept gereageerd worden.
Lees meer...

PPS: meer over de F-component bij DBFM(O)

2014-09-26 | Financial Close is een van de belangrijkste mijlpalen in de aanbesteding van DBFM(O)-projecten, want dat is het moment waarop de aanbestedingsfase wordt afgesloten en de realisatie- en exploitatiefase start. In dit artikel wordt nader ingegaan op het proces om tot Financial Close te komen en wat daarvoor nodig is.
Lees meer...

Private kwaliteitsborging: kans of kruis?

2014-08-24 | Het wetsvoorstel Private Kwaliteitsborging heeft ten doel om het stelsel van borging van de kwaliteit van bouwwerken te wijzigen in een systeem waarbij de gemeentelijke bouwplantoets stap voor stap plaatsmaakt voor een private bouwplantoets. Daardoor wordt de bouwsector expliciet zelf verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit. Men kan zich afvragen of deze gehele verantwoordelijkheid bij de juiste sector ligt. Bijna de helft van de bouwfouten is het gevolg van ontwerpfouten en/of fouten bij de aanbesteding, oftewel fouten die doorgaans aan opdrachtgever worden toegerekend. Fouten waarvoor de bouwsector, ook in het stelsel van private kwaliteitsborging, in principe niet verantwoordelijk zal zijn.
Lees meer...

Uitspraak Hof EU mitigerende en compenserende maatregelen

2014-05-16 | Op 15 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan met betrekking tot twee prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over mitigerende en compenserende maatregelen. De prejudiciële vragen kwamen voort uit een procedure over de verbreding van de A2 Den Bosch-Eindhoven. Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Mogelijk kan in het kader van de PAS niet worden gesproken van mitigerende maatregelen.
Lees meer...

PPS: DBFM(O)

2013-08-29 | Wanneer publieke en private partijen willen samenwerken, kiezen zij steeds vaker voor Publiek Private Samenwerking, “PPS”. In Nederland worden twee vormen van PPS onderscheiden: PPS bij gebiedsontwikkeling en DBFM(O)-contracten. Deze laatste contracten zien op het ontwerpen (Design), bouwen (Build), financieren (Finance), onderhouden (Maintain) en ook het exploiteren (Operate) van hetgeen gerealiseerd moet worden.
Lees meer...

DBFM(O) - overheid als opdrachtgever

2014-08-29 | Waarom werkt het een samenwerking in de vorm van DBFM(O) juist goed voor overheden?
Lees meer...

PPS: de F-component bij DBFM(O)

2014-08-29 | Wat houdt de financiering in bij DBFM(O)-contracten?
Lees meer...

Flex-BV als alternatief voor de CV/BV

2014-08-29 | In dit artikel is onderzocht of de Flex-BV, als het gaat om de beperking van aansprakelijkheid, fiscale transparantie en flexibiliteit bij het maken van afspraken over de samenwerking, een goed en bruikbaar alternatief kan zijn voor de bij gebiedsontwikkeling veel gebruikte CV/BV-structuur.
Lees meer...

Juridische vormgeving van samenwerking

2014-08-29 | Het antwoord op de vraag of het zinvol is om een samenwerking vorm te geven in de vorm van een (bepaalde) rechtsvorm of te volstaan met een samenwerkingsovereenkomst, is afhankelijk van verschillende factoren.
Lees meer...

Samenwerking op basis van de Wgr

2014-08-29 | Is een gemeenschappelijk regeling (GR) op publiekrechtelijke grondslag een goed alternatief voor publiek-private samenwerking (PPS) op privaatrechtelijke grondslag?
Lees meer...

De CV /BV in vogelvlucht

2014-08-29 | Een samenwerking wordt om juridische, fiscale en sociale redenen meestal vormgegeven in een bepaalde rechtsvorm of structuur. Voor welke structuur wordt gekozen is afhankelijk van een aantal factoren waaronder met name het beperken van aansprakelijkheid en financiële aspecten en de behoefte aan fiscale transparantie.
Lees meer...

Einde van de wettelijke mandeligheid

2014-08-29 | Mandeligheid. Wat is het en wie moet er betalen?
Lees meer...

Mandelige scheidsmuur

2014-08-29 | Gastnoot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw 2 september 2005, no. 26.466
Lees meer...

Projectontwikkelaar haalt zijn gelijk: de door de gemeente bedongen vergoeding voor het meewerken aan een planologische wijziging is nietig

2013-11-06 | Over het al dan niet moeten betalen van een vergoeding voor het inzetten van een overheidsbevoegdheid - zoals het opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan - worden vele procedures gevoerd. Onlangs behandelde de Hoge Raad (HR 14 juni 2013, zaaknummer CPG 11/05731) in dit kader een interessante kwestie waarbij die vergoeding uiteindelijk niet betaald hoefde te worden. Het spanningsveld tussen de formele rechtskracht enerzijds en het wettelijk stelsel van kostenverhaal anderzijds speelde daarbij een grote rol.
Lees meer...

Huurprijsaanpassing 290-bedrijfsruimte; ook over de benoeming van een deskundige dienen partijen altijd eerst te overleggen

2013-11-07 | Indien huurder of verhuurder van 290-bedrijfsruimte wenst over te gaan tot een huuraanpassing, dient (ook) over de benoeming van de deskundige die adviseert omtrent de nadere huurprijs, eerst overleg tussen partijen plaats te vinden. Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Hoge Raad van 4 oktober 2013 (ECLI:NL:HR:2013: 856).
Lees meer...

Aansprakelijkheid van toezichthouders in milieuzaken

2013-11-06 | Op 22 maart 2011 heeft het Hof Den Haag een belangwekkende uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van toezichthouders. Hoewel de uitspraak in de CMI-zaak (LJN: BP8578) alweer dateert van twee jaar geleden, is het belang ervan nog steeds groot.
Lees meer...

Selectie van recente zaken

2013-11-06 | Om een indruk te geven van de werkvelden en cliënten van Blumstone, geven wij u graag een paar maal per jaar een overzicht van enkele recente zaken. Deze keer betreft het een overzicht van zaken binnen de expertises Overheid en Onderneming en Vastgoed en Infrastructuur.
Lees meer...

Verplichte deelname aan pensioenregelingen?

2013-11-06 | “Verplichte deelname aan pensioenregelingen blijft de beste optie voor werkenden”, kopte de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in een persbericht in mei 2013. Mr. Monique J.C.M. van der Poel presenteerde die dag in de VU haar onderzoeksresultaten over de houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen aan een volle zaal met geïnteresseerden. Zij toonde aan dat er eindelijk ook goed nieuws is te melden over pensioenen.
Lees meer...

Wet normering topinkomens van kracht: maximering inkomens publieke sector

2013-11-06 | Vanaf 1 januari 2013 is de “Wet houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector” van kracht. In de volksmond heet deze wet: “wet normering topinkomens” (WNT). Deze wet is het (voorlopige) sluitstuk op de discussie over beloningen in de (semi)publieke sector. Bekend onder de naam ‘Balkenende norm’ kwam er in 2006 een informele richtlijn die bepaalde dat de bezoldiging van topfunctionarissen niet hoger zou mogen zijn dan 130% van het ministersalaris. Daarmee was ook het begrip ‘topinkomen’ geboren en werd gebruikt voor de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Om openbaarmaking en de normering in één wet te regelen is de Wopt ingetrokken ten gunste van WNT.
Lees meer...

Dwangsom wegens niet tijdig beslissen op verzoek vergoeding planschade. Wanneer?

2013-10-01 | Op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) kunnen bestuursorganen een dwangsom verbeuren van EUR 20 per dag met een maximum dat kan oplopen tot wel € 1.260,- in het geval er niet tijdig wordt beslist op een aanvraag. Dat zal velen inmiddels bekend zijn. Maar hoe zit dat met een verzoek om planschade, wanneer is er in het geval van een verzoek om planschade nog tijdig beslist? Hier is enige tijd onduidelijkheid over geweest. Op 2 oktober jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Afdeling) hierover een verhelderende uitspraak gedaan. Deze uitspraak wordt hierna besproken.
Lees meer...

Goed mogelijk dat oude top SNS aansprakelijk wordt gesteld voor neergang SNS

2013-02-25 | Diverse media berichtten dit weekeinde dat een meerderheid in de Tweede Kamer de voormalige bestuurders van SNS aansprakelijk zou willen stellen voor het financiële debacle bij SNS. De politiek verwacht echter dat dit moeilijk wordt voor de minister. Dit klopt in zijn rol als aandeelhouder, maar dat neemt niet weg dat er vele gronden zijn waarop de oude SNS top (zowel bestuurders als commissarissen) aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Lees meer...

Beendiging huurovereenkomst bij 'indirect' dringend eigen gebruik

2013-02-25 | Onder dringend eigen gebruik kan ook het (dringende) 'indirecte' eigen gebruik van het gehuurde door de verhuurder vallen, waarbij het verhuurde door een ander dan de verhuurder persoonlijk gebruikt zal worden. In zo'n geval kan het gebruik door de ander (toch) als eigen gebruik van de verhuurder gelden, indien de verhuurder door het verhuurde aan die ander in gebruik te geven, zijn eigen belang dient.
Lees meer...

Uiteindelijke compensatie SNS afhankelijk van maatschappelijke opvattingen

2013-04-16 | De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft het besluit van de Minister van Financiën van 1 februari om tot onteigening over te gaan van aandeelhouders, achtergestelde obligatiehouders en certificaathouders van SNS REAAL in stand gelaten. De RvS heeft terughoudend getoetst en zich beperkt tot de vraag of de minister in redelijkheid van zijn bevoegdheid tot onteigening gebruik heeft kunnen maken, of deze uitoefening proportioneel is, en of de beginselen van goed bestuur in acht zijn genomen.
Lees meer...

Uitgelicht: Monique van der Poel, advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het pensioenrecht

2013-04-16 | Mr. Monique J.C.M. van der Poel heeft zich in maart 2013 aangesloten bij Blumstone en zal naast haar advocatenpraktijk de komende jaren in part-time promoveren op de solidariteit in nieuwe collectieve pensioencontracten. Deze combinatie van wetenschap en praktijk is voor zowel Monique als voor haar cliënten ideaal. Op deze wijze kan zij voorop blijven lopen bij ontwikkelingen in de rechtsgebieden pensioenrecht en arbeidsrecht, waarvan haar cliënten zullen profiteren.
Lees meer...

Arrest Hoge Raad: voortdurende zorgplicht na afloop van overeenkomst, tussenpersoon toch aansprakelijk.

2013-04-16 | Als tussenpersoon ben je mogelijk toch aansprakelijk voor geleden schade, ook als er op dat moment geen werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst met de klant, aldus de Hoge Raad op 22 maart 2013.
Lees meer...

Wet aanpassing bestuursprocesrecht - het relativiteitsvereiste

2013-04-16 | Vanaf 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking. De belangrijkste aanpassing is de invoering van het zogenoemde relativiteitsbeginsel. Het relativiteitsbeginsel houdt in dat een belanghebbende in een procedure bij de bestuursrechter alleen nog een beroep kan doen op regels en bepalingen die strekken tot bescherming van zijn eigen belangen.
Lees meer...

Crisis- en herstelwet definitief ingevoerd

2013-04-16 | Op 27 maart 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de het verlengen van de Crisis- en herstelwet (Chw). De looptijd van de Chw wordt voor onbepaalde tijd verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De Chw zal uiteindelijk hierin opgaan.
Lees meer...

Rijksstructuurvisie Windenergie op zee (2013)

2013-04-16 | Vanaf 3 april 2013 is de formele zienswijze procedure gestart voor het voornemen een Rijksstructuurvisie op de stellen over windenergie op zee. De Rijksstructuurvisie zal gelden als ruimtelijk kader voor nieuwe windmolenparken op zee.
Lees meer...

Uiterlijk 1 juli 2013: gemeenten moeten bestemmingsplannen actualiseren

2013-04-16 | Voor gemeenten geldt op grond van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting om uiterlijk op 1 juli 2013 voor het hele grondgebied een of meerdere bestemmingsplannen te hebben vastgesteld. Voor gebieden waarvoor al een bestemmingsplan geldt, dient te worden bezien of dat bestemmingsplan nog voldoende actueel is. Voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geldt dat deze uiterlijk op 1 juli 2013 moeten zijn geactualiseerd. Voor bestemmingsplannen ouder dan 5 jaar ligt die grens op uiterlijk 1 juli 2018.
Lees meer...

Ontbinding huurovereenkomst wegens onmogelijkheid vergunningverlening

2013-02-25 | Indien voor het overeengekomen gebruik van een gehuurde zaak een vergunning is vereist terwijl die vergunning gelet op de geldende wettelijke voorschriften voor het gehuurde niet kan worden verleend, kan die onmogelijkheid een gebrek opleveren, welk gebrek aan huurder een rechtvaardiging oplevert de huurovereenkomst te ontbinden.
Lees meer...

Verbod terrasverwarming in de exploitatievergunning

2013-01-18 | De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 14 december 2011 (LJN: BU7907) dat een in de exploitatievergunning opgenomen verbod op terrasverwarming, een oneigenlijk middel is om de druk van terrassen op de openbare ruimte te verminderen.
Lees meer...

Particuliere koop/verkoop woonhuis moet schriftelijk

2013-01-18 | Een particuliere verkoper kan niet door de rechter worden gedwongen om mee te werken aan de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst, zo bepaalde de Hoge Raad op 9 december 2011 (LJN: BU7412).
Lees meer...

Een factuur een invorderingsbeschikking?

2013-01-18 | In een recente uitspraak van 9 november 2011 (LJN: BU4787) heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald dat een factuur als invorderingsbeschikking kan worden aangemerkt indien daarop staat vermeld: "Invordering verbeurde dwangsom".
Lees meer...

Belanghebbendheid onder de Wabo

2013-01-18 | In een uitspraak van 13 april 2011 (LJN: BQ1081) geeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State aan hoe de kring van belanghebbenden bij een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo dient te worden bepaald.
Lees meer...

Gedrag belangrijker dan toezicht bij waarborgen publiek belang

2013-02-25 | Afgelopen week was geregeld in het nieuws dat er een extra laag aan toezicht in de accountantswereld komt. Toezicht is goed. Meer toezicht is niet per se altijd beter. Uiteindelijk blijft een cruciaal element het gedrag van de beroepsbeoefenaar zelf en het zelfregulerende karakter binnen de beroepsgroep.
Lees meer...

Status NEN-normen en publicatieplicht

2013-01-18 | Op 16 november 2010 (LJN: BO4175) heeft het Gerechtshof Den Haag arrest gewezen in de zaak betreffende de status van de NEN-normen waarnaar verwezen wordt in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003.
Lees meer...

Is een woonboot een bouwwerk?

2013-01-18 | In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 augustus 2010 is overwogen dat een woonboot die is verankerd aan meerpalen een bouwwerk is.
Lees meer...

Het meten en beheren van emissiegegevens

2013-01-18 | In het belang van de bescherming van het milieu kunnen aan de vergunning voorschriften worden verbonden die de vergunninghouder verplichten te bepalen of hij aan de emissiegrenswaarden voldoet.
Lees meer...

De artikel 8.19 Wm-melding onder de Wabo

2013-01-18 | In het voorheen geldende artikel 8.19 Wm was een meldingsplicht opgenomen die gold bij veranderingen van de inrichting of de werking daarvan die niet leidden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu is in de Wabo geintegreerd.
Lees meer...

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha