Handhaving van het bestuursrecht

Wanneer u zich niet aan de voorschriften of (algemene) regels houdt, kan een bestuursorgaan bestuursrechtelijk, strafrechtelijk of privaatrechtelijk handhaven.

Bestuursrechtelijke handhaving

Het bestuursorgaan kan via het bestuursrecht handhavend optreden door middel van het nemen van een bestuursdwangbesluit, een dwangsombesluit, een boetebesluit of het intrekken van een begunstigende beschikking (bijvoorbeeld het intrekken van een subsidie of een vergunning op grond van de Drank- en horecavergunning). Bij bestuursrechtelijk handhaving moet getoetst worden of handhaving mogelijk, opportuun en proportioneel is. 

Strafrechtelijke handhaving

De meeste (bijzondere) bestuurswetten bevatten strafbepalingen. De overtreding van de belangrijkste regels uit deze (bijzondere wetten) zoals de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Drank- en Horecawet, de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet milieubeheer (Wm) zijn over het algemeen strafbaar gesteld in de Wet op de Economische Delicten (WED). Is de WED niet van toepassing, dan vindt handhaving plaats op grond van het gewone strafrecht.

Privaatrechtelijke handhaving

Indien publiekrechtelijke handhaving niet opportuun is kan het bestuursorgaan eventueel privaatrechtelijk optreden tegen een overtreding door zich te beroepen op haar eigenaarsbevoegdheid. Ze kan als eigenaar van grond of gebouwen met een beroep op het privaatrecht een overtreder dwingen om de overtreding te beeindigen. Bij privaatrechtelijke handhaving kan bijvoorbeeld het recht van erfpacht een rol spelen.

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha