Erfpacht

De overheid (en in toenemende mate particulieren) maakt bij de uitgifte van haar grond vaak gebruik van het recht van erfpacht. Het recht van erfpacht geeft de erfpachter de bevoegdheid de onroerende zaak van een ander (de grondeigenaar) te gebruiken alsof het zijn eigen zaak is. De erfpachter kan er bijvoorbeeld zijn woning of bedrijf op vestigen. De erfpachter kan het recht van erfpacht om niet verkrijgen of hij kan voor het erfpachtrecht een geldsom betalen. Deze tegenprestatie heet canon. De canon kan periodiek door de erfpachter worden voldaan (vgl. de gemeente Amsterdam). In sommige gevallen wordt een bedrag in eens betaald; het recht van erfpacht wordt dan eeuwigdurend afgekocht (vgl. de gemeente Den Haag).

Erfpachtvoorwaarden
De inhoud van het recht van erfpacht wordt in sterke mate bepaald door de tussen partijen bij de vestiging overeengekomen erfpachtvoorwaarden (neergelegd in de akte van vestiging; vaak in de vorm van algemene voorwaarden). Daarnaast geeft de wet de nodige voorschriften. Daarvan kan doorgaans weer in de tussen partijen overeengekomen erfpachtvoorwaarden (akte van vestiging) worden afgeweken. Dit kan ook op een later moment, indien beide partijen daarmee instemmen (akte van wijziging). In sommige gevallen schrijft de wet echter dwingende regels voor en is het partijen niet toegestaan daarvan af te wijken.
 
Recht van opstal
Nauw verwant aan het recht van erfpacht is het recht van opstal. Het is echter van belang direct te wijzen op het bestaan van enkele wezenlijke verschillen tussen het recht van erfpacht en het recht van opstal. Hiermee dient bij de keuze tussen een recht van erfpacht of een recht van opstal uitdrukkelijk rekening te worden gehouden.
 
Geschil tussen erfpachter en grondeigenaar
De relatie tussen een erfpachter en de grondeigenaar is niet altijd zonder problemen. In de praktijk ontstaat niet zelden een geschil tussen de erfpachter en de eigenaar van de grond omtrent de hoogte van de verschuldigde canon, het gewenste gebruik van de grond door de erfpachter, de mogelijkheid voor de erfpachter om het recht van erfpacht te verkopen en/of het recht van erfpacht te verlengen. De inzet van een advocaat is daarbij wenselijk en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk. Aangezien het doorgaans een langdurige en kostbare relatie tussen de erfpachter en de grondeigenaar betreft, hebben partijen daarnaast ook vaak bij de vestiging, de verlenging of de wijziging van een recht van erfpacht behoefte aan juridisch advies. In veel gevallen is de (vroegtijdige) inzet van een advocaat met specialistische kennis aan te bevelen.
 
Mr. Jorrit Felperlaan (advocaat)
j.felperlaan@blumstone.nl
020 - 612 18 06

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha