Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat niet alleen over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Het bestuursrecht ziet ook op de regels over de manier waarop de overheid beslissingen moet nemen en wat burgers kunnen doen als zij het met zo’n beslissing niet eens zijn.

Algemene wet bestuursrecht

De algemene rechtsregels van het bestuursrecht zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Awb staan ook de regels van het bestuursprocesrecht. Daarnaast zijn er vele bijzondere wetten zoals de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Drank- en Horecawet, de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet milieubeheer (Wm) die bijzondere regels geven voor diverse beleidsterreinen.

Ondernemers komen op verschillende manieren in aanraking met het bestuursrecht. Dat kan zijn bij wet-en/of regelgeving ten aanzien van vergunningen (bijvoorbeeld de horecavergunning, milieuvergunning, bouwvergunning of omgevingsvergunning). Daarbij spelen de algemene regels uit bijvoorbeeld het bestemmingplan of een gemeentelijke verordening een belangrijke rol.

Maar ook in het kader van het toezicht op en handhaving van algemene regels geldt het bestuursrecht. Ondernemers kunnen daarbij geconfronteerd worden met een dwangsom of bestuursdwang (sluiting van de zaak, stappenplan).

Het besluit staat centraal

Het besluit van een bestuursorgaan vormt het centrale begrip in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De belangen die bij een besluit moeten worden betrokken zijn de belangen van de aanvrager van het besluit en de belangen van derde belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden).

Indien de aanvrager of een belanghebbende het niet eens is met de inhoud van een besluit kan hij in beginsel daartegen een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan indienen. In de praktijk wordt een bezwaarschrift in veel gevallen ongegrond verklaard, waarna tegen de beslissing op bezwaar een beroepschrift ingediend kan worden. Indien de beroepsprocedure niet de gewenste uitkomst geeft kan er eventueel ook nog in hoger beroep worden gegaan. Tijdens de bezwaarprocedure, maar ook tijdens de (hoger-)beroepsprocedure kan de rechter zo nodig verzocht worden tot het treffen van een voorlopige voorziening (verzoek voorlopige voorziening). 

Er zijn ook besluiten waarvan eerst een ontwerp ter inzage heeft gelegen en waarbij een ieder zijn of haar zienswijze bij naar voren heeft mogen brengen. Tegen dergelijke besluiten kan men direct in beroep bij de rechtbank, waarna er eventueel nog hoger beroep openstaat. Beroepsprocedures worden gevoerd bij de Rechtbank, de Centrale Raad van Beroep, de Raad van State of het College van Beroep en bedrijfsleven. Welke instantie bevoegd is om op het (hoger)beroep te beslissen is bepaald in de wet.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Voor besluiten die zijn genomen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bijvoorbeeld bepaald dat voor bepaalde besluiten de reguliere procedure (bezwaar, beroep, hoger beroep) van toepassing is en voor bepaalde besluiten de uitgebreide procedure (zienswijzen, beroep, hoger beroep). De rechtbank is daarbij bevoegd om te beslissen in beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is daarbij bevoegd om te beslissen in hoger beroep.

Waar kunnen onze advocaten bestuursrecht u bij helpen?

Alhoewel het niet verplicht is om voor deze procedures een advocaat in te schakelen is het vaak wel verstandig. Er zijn namelijk een aantal formele eisen waaraan de processtukken (zoals een bezwaarschrift, een beroepschrift of een verzoekschrift) moeten voldoen, daarnaast gelden er in het bestuursrecht verschillende termijnen waar niet van mag worden afgeweken. Daarom de inzet van een advocaat met specialistische kennis aan te bevelen.

De advocaten van het kantoor Blumstone die gespecialiseerd zijn in het bestuursrecht kunnen u van dienst zijn bij het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente. Onze advocaten kunnen u ook van dienst zijn bij het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank.

Daarnaast is het mogelijk dat wij bij de rechtbank een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. De rechtbank wordt dan gevraagd de intrekking of wijziging te schorsen totdat er op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist.

De advocaten van Blumstone hebben ruime ervaring in het procederen in het bestuursrecht. Zij procederen onder andere bij de rechtbank Amsterdam, de rechtbank Den Haag, de rechtbank Haarlem, de rechtbank Rotterdam, de rechtbank Utrecht, de rechtbank Alkmaar, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, enz. 

Meer informatie te verkrijgen bij Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam.

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha