Belangrijke informatie

Blumstone BV

KVK 84824964
Vestigingsnr. 000050917633
Herengracht 249 H
1016BH
Amsterdam


Wij beschikken niet over een Derdengeldenrekening


1. Disclaimer en Algemene Voorwaarden

De informatie opgenomen in e-mails van Blumstone kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, wilt u ons dan direct informeren? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Blumstone BV is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden en overbrenging van virussen. Op alle door Blumstone aanvaarde opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Blumstone BV van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid.

U kunt de Algemene Voorwaarden van Blumstone hier downloaden.

U heeft Adobe Reader nodig om de Algemene Voorwaarden van Blumstone te openen en te lezen. Indien nodig kunt Adobe Reader hier downloaden.

 

 

2. Geregistreerde rechtsgebieden

Maarten Kamp staat geregistreerd voor het rechtsgebied Omgevingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 

3. Klanttevredenheid

Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Mocht het onverhoopt voorkomen dat u niet volledig tevreden bent, dan kunt u zich richten tot mr. M.J.P. Kamp. Graag ontvangen wij uw feedback en lossen wij het samen met u op.

 

4. Kantoorklachtenregeling

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Blumstone en de cliënt. Iedere advocaat handelend onder de naam Blumstone draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt in voorkomend geval erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. 

4.1 Algemeen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: 

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; 

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; 

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht; 

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel: 

  1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; 
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; 
  3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; 
  4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten; 
  5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan rechtbank, bindend advies, arbitrage. 

4.2 Interne klachtprocedure 

Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. M.J.P. Kamp, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. 

De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. 

Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. 

De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. 

De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, leggen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid vast. 

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. 

De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. 

4.3 Verantwoordelijkheden

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. 

Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. 

De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. 

De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij en registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

 

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha